Jest 16 maja. Dzisiaj są imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. "JAS - MOS"
Jastrzębie Zdrój 2009r.
ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Tworzy się organizację związkową pod nazwą: Związek Zawodowy Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. “Jas-Mos”

§ 2


Związek Zawodowy Górników JSW S.A. „Jas-Mos” zwany dalej Związkiem jest powszechną, samorządną i niezależną organizacją zrzeszającą pracowników, którzy pracują bądź pracowali w górnictwie i na rzecz górnictwa lub wykonujących zawody związane z górnictwem, zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

§ 3


Związek posiada osobowość prawną
Terenem działania Związku jest województwo Śląskie.
Zakresem działania Związku objęta jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Siedzibą związku jest miasto Jastrzębie Zdrój
Związek Zawodowy Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. "Jas-Mos" będzie się posługiwał godłem, barwą oraz flagą.
Symbolami zewnętrznymi Związku są sztandar i znaczek Związku.
Związek posługuje się pieczątką z napisem: – Związek Zawodowy Górników JSW S.A. „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju - i symbolem górniczym.


§ 4


W swoim działaniu Związek kieruje się zasadami obowiązującego prawa i międzynarodowymi konwencjami.
Podstawą działania Związku jest jego Statut.
Związek jest niezależny od administracji rządowej, samorządowej, od partii politycznych, od pracodawcy oraz innych organizacji.
Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o Związkach Zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi działalności Związków Zawodowych w RP.
Cele i zadania realizuje poprzez swoje struktury.


§ 5


Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
Związek może wchodzić w ogólnokrajowe i międzynarodowe struktury związkowe.

ROZDZIAŁ II


CELE I ZADANIA ZWIĄZKU


§ 6


Celami i zadaniami Związku są w szczególności:
Ochrona miejsc pracy.
Ochrona warunków pracy i płacy.
Samopomoc wewnątrzzwiązkowa.
Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, samorządowych i politycznych.
Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
Prowadzenie negocjacji, zawieranie układów zbiorowych pracy oraz porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą oraz wszczynanie i prowadzenie sporów zbiorowych z pracodawcą.
Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.
Opracowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy.
Zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalania planów urlopów oraz dotyczących socjalno - bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.
Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanych w przepisach prawa pracy.
Zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii oraz odpowiedniego udziału w podziale Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy zakładu.
Partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno - oświatowej i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowaniu ważnych inicjatyw w tym zakresie.
Organizowanie i kierowanie członków na szkolenia, kursy oraz niesienie pomocy rzeczowej i materialnej członkom podnoszącym wiedzę we wszystkich szkołach wyższych i uczelniach.
Współuczestnictwo w działaniach dla poprawy opieki lekarskiej, ochrony zdrowia członków i ich rodzin oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej członkom związku i ich rodzinom przyznając w miarę możliwości i potrzeb świadczenia.
Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzacji, i przerostów administracyjnych w zakładzie pracy.
Współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy w sprawach rozwoju, racjonalizacji i wynalazczości, oraz kontrola stopnia realizacji wdrażania.
Organizacja szkoleń na miejscu i wyjazdowych dotyczących przepisów Prawa Pracy, BHP, ustawy o Związkach Zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz innych przepisów niezbędnych w wykonywaniu prac związkowych. Wysokość poniesienia kosztów określa Zarząd Związku.
Organizacja imprez kulturalno – sportowych takich jak: festyny, zabawy, wycieczki zawody sportowe itp. Wysokość oraz sposób dofinansowania określa Prezydium Zarządu Związku.
Pomoc Finansowa organizacjom społecznym, oświatowym, sportowym i innym. Wysokość dofinansowania jak i sposób określa Prezydium Związku
Wydawanie czasopism lub biuletynu związkowego.


§ 7


Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez:
Prowadzenie rozmów, negocjacji i sporów z pracodawcami, organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej oraz prezentowanie stanowisk wobec organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń .
Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno propagandowej, wydawniczej, socjalnej, kulturalnej, sanatoryjno -wypoczynkowej i sportowo-rekreacyjnej.
Prowadzenie działalności gospodarczej dopuszczonej prawem na terenie całego kraju i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
Podejmowanie innych działań, które mogą się okazać konieczne w celu obrony interesów członków Związku i środowiska, w tym emerytów i rencistów.


ROZDZIAŁ III


CZŁONKOSTWO


§ 8


Zasady nabywania i utraty członkostwa:
Członkiem Związku może być każdy zatrudniony w zakładzie objętym prawem górniczym oraz współpracującym z górnictwem. w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Członek Związku, który ze względu na wiek, stan zdrowia bądź likwidację miejsca pracy przestał pracować zachowuje prawo członka Związku.
Prawa członkowskie nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu pierwszej składki.
Przyjęcia do Związku dokonuje Zarząd Związku lub osoby upoważnione przez Zarząd
Dowodem przynależności do Związku jest comiesięcznie opłacona składka.
Utrata członkostwa następuje poprzez:
pisemne oświadczenie o wystąpieniu,
niepłacenie składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące za wyjątkiem odbywania służby wojskowej i przebywania na urlopie wychowawczym,
wykluczenie ze Związku, na mocy decyzji Prezydium Zarządu Związku od której przysługuje do Zebrania Ogólnego Związku lub Walnego Zebrania Członków
zgon członka związku.


§ 9


Prawa i obowiązki członka:
Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
Członek Związku ma prawo:
uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,
wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku,
zwracać się do Związku we wszystkich sprawach związanych z zagadnieniami swego bytu i pracy,
zgłaszać wnioski, oceniać i odwoływać się w ramach struktur związkowych,
uczestniczyć i być wysłuchanym w posiedzeniach władz związkowych podejmujących decyzje w jego indywidualnej sprawie.
Członek Związku zobowiązany jest:
przestrzegać postanowień statutu i stosować się do decyzji władz Związku,
czynnie uczestniczyć w życiu związkowym i na bieżąco opłacać składki członkowskie
Członek wszystkich władz Związku nie może należeć do innego Związku Zawodowego.


ROZDZIAŁ IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU


§ 10


Władzami Związku są:
Zebranie Ogólne Członków zastąpione w przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób przez Walne Zebranie Delegatów,
Zarząd Związku
Prezydium Związku
Komisja Rewizyjna Związku.
Kadencja władz Związku trwa 4 lata
Władze Związku są wybierane zgodnie z Ordynacją Wyborczą, stanowiącą zał. nr1 do niniejszego statutu.


§ 11


Władze Związku są obowiązane strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.
W działalności swej władze Związk Władze Związku są wybierane zgodnie z Ordynacją Wyborczą, stanowiącą zał. nr1 do niniejszego statutu. u kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.


§ 12


Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności i co najmniej połowy ogółu członków lub połowy Walnego Zebrania Delegatów z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.
Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie ich członków.


§ 13


Władze Związku pochodzą z wyboru, wybory odbywają się na następujących zasadach:
nie ogranicza się liczby członków,
głosuje się na poszczególnych kandydatów,
głosowanie jest tajne,
przewodniczącego Związku Zawodowego Górników JSW S.A. w Jastrzębiu Zdroju wybiera Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów w odrębnym głosowaniu,
przewodniczący Związku powołuje swoich zastępców w liczbie określonej w ustawie o związkach zawodowych z pośród członków zarządu,
przewodniczący związku i jego zastępcy otrzymują mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów automatycznie
funkcji związkowych nie może pełnić osoba będąca kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, jego zastępca i główny księgowy,
Członek władz Związku jest zobowiązany:
aktywnie uczestniczyć w pracach Związku,
reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nimi stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przynosić je na posiedzenia władz Związku.
Składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.


§ 14


Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku
Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Ogólnego Członków lub Walnego Zebrania Delegatów.
Decyzja odwołania z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.


§ 15


Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
ustania członkostwa Związku,
rezygnacja z mandatu,
odwołanie w trybie określonym w par. 14 Statutu,
niemożliwość pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.
W razie zmniejszenia się liczby członków władz Związku do stanu poniżej 50 % składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.


ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW, WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW


§ 16


Najwyższą władzą Związku jest Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów w przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób.
Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku.
Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów nie może zbierać się rzadziej niż jeden raz w roku.
W Zebraniu Ogólnym Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie a w Walnym Zebraniu Delegatów wszyscy delegaci.
W Zebraniu Ogólnym Członków lub Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział goście zaproszeni oraz inni członkowie Związku lub obserwatorzy.


§ 17


Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów:
ustala program działania Związku,
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku,
wybiera lub odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Związku, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ustala skład liczbowy Zarządu Związku oraz skład Komisji Rewizyjnej,
kreśla ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podział oraz zatwierdza budżet Związku.
rozpatruje wnioski i postulaty,
rozpatruje odwołanie członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
decyduje o rozwiązaniu Związku,
na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku absolutorium,
uchwala Ordynację Wyborczą ( załącznik nr 1 niniejszego Statutu )
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku .
Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % członków lub delegatów + 1.


§ 18


Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek: 1/3 ogólnej liczby członków Związku Przewodniczący Zarządu Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Związku lub Walnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD ZWIĄZKU


§ 19


Zarząd Związku kieruje działalnością Związku, a w szczególności:
realizuje uchwały Zebrania Ogólnego Związku lub Walnego Zebrania Delegatów,
spółdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem zakładu pracy, samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i warunków BHP oraz bytu członków związku,
ustala zasady wyboru delegatów oddziałowych na Walne Zebranie Delegatów,
zwołuje Zebranie Ogólne Związku lub Walne Zebranie Delegatów oraz ustala porządek obrad i podaje do wiadomości delegatom oraz członkom Związku nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia obrad,
zarządza majątkiem Związku zgodnie z preliminarzem i uchwałami władz związku,
powołuje w zależności od potrzeb zespoły problemowe,
ustala strajk lub inne formy protestu zgodnie z prawem,
jest stroną układową. w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
Zarząd Związku zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Związku wraz z Prezydium Zarządu Związku.


§ 20


W skład Zarządu Związku wchodzi:
Przewodniczący Związku.
Wiceprzewodniczący Związku
Członkowie Zarządu w liczbie ustalonej przez Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów
Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów.


PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU


§ 21


Prezydium Zarządu Związku kieruje bieżącą działalnością związku, a w szczególności:
Realizuje uchwały Zebrania Ogólnego Członków lub Walnego Zebrania Delegatów oraz Zarządu Związku.
Współdziała z kierownictwem zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i warunków BHP oraz bytu członków związku.
Przyznaje pomoc rzeczową i finansową członkom związku.
Organizuje szkolenia działaczy związku.
Organizuje imprezy turystyczne, sportowe i kulturalne.
Wspiera w działaniu Oddziałowych Delegatów
Przygotowuje zebrania Zarządu Związku.


§ 22


W skład prezydium wchodzi:
Przewodniczący Związku.
Wiceprzewodniczący Związku


§ 23


Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku lub jego zastępcy przynajmniej dwa razy w miesiącu.

KOMISJA REWIZYJNA


§ 24


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Zarządu oraz realizacji uchwał władz związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
Składanie Zebraniu Ogólnemu Związku lub Walnemu Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi
Dokonuje oceny projektów preliminarzy budżetowych, jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,
W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątkowego Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.


§ 25


Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego,
Posiedzenie komisji powinno odbywać się co najmniej raz na kwartał a protokół przekazuje Zarządowi Związku w ciągu 7 dni.


§ 26


Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku, jako obserwator.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.


ROZDZIAŁ V


REPREZENTACJA ZWIĄZKU


§ 27


Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.
Prezydium może upoważnić inne osoby do reprezentowania Związku określając zakres tych uprawnień.
W bieżącej działalności organizację związkową reprezentuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoby upoważnione przez Zarząd.
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do wysokości ustalonej uchwałą zarządu Związku.
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu Związku
Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.


ROZDZIAŁ VI


MAJĄTEK ZWIĄZKU


§ 28


Majątek Związku powstaje:
ze składek członkowskich,
z dotacji, darowizn i zapisów,
z dochodów organizowanych przez Zarząd Związku imprez rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej,
z prowadzonej działalności gospodarczej.
Zarząd Związku nie może naruszać przepisów finansowych.


§ 29


Składka związkowa wynosi miesięcznie:
Do 1% wysokości wynagrodzenia netto dla pracujących członków Związku,
Do 0,5% wysokości renty lub emerytury,
Wpłacona składka miesięczna nie podlega zwrotowi.
Wysokość składki w formie uchwały ustala Zarząd Związku


§ 30


Majątek Związku służy realizacji finansowej działalności statutowej Związku.

§ 31


Działalność finansowa Związku jest realizowana na podstawie preliminarza budżetowego uchwalonego na okres jednego roku.
Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania preliminarza zatwierdza Zebranie Ogólne Członków lub Walne Zebranie Delegatów.


§ 32


Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Związku.

Rozdział VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 33


Okres przynależności do innych Związków Zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.

§ 34


Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Ogólnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 35


Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Ogólnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 36


Czynności związanych z likwidacją majątku Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zebranie Ogólne Związku lub Walne Zebranie Delegatów.
Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się we właściwym Sądzie.


§ 37


W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym statucie rozstrzyga Ogólne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów.